Týmto oznamom napĺňame povinnosť v zmysle § 15 ods. 4 zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zrušení prevádzkarne a ako predávajúci informujeme o zrušení prevádzkárne. Reklamácie voči spotrebiteľom vybavujú:

Pre výrobky značky PetSafe: výhradný distribútor 
blue gray s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
Tel: 0918 754 247

Pre výrobky značky Koolatron: výrobca
Koolatron Inc
27 Catharine Ave, Brantford, ON N3T 1X5
Tel: +1519-756-3950
Email: service@koolatron.com

Pre výrobky značky Num'axes: výrobca
NUM'AXES
Z.A.C. des Aulnaies - 745 rue de la Bergeresse
B.P. 30157 - 45161 OLIVET CEDEX - FRANCE
Tel: +33 (0)2 38 69 96 27 - Fax +33 (0)2 38 63 31 00
Email: info@numaxes.com
zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Martin Koreň, so sídlom Beniakovce 148, 044 42 Beniakovce, 
IČO: 45352771, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Obvodným Úradom Košice-okolie, číslo živnostenského 
registra: 830-14528, DIČ: 1081792316 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a 
predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s 
tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne 
zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, 
na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej 
len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej 
zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a 
kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných 
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje